قائمة طعام

وزن مخصوصی که برای آماده سازی ذغال سنگ استفاده می شود چیست