قائمة طعام

نسبت بهینه بتن فشرده شده را با استفاده از گرد و غبار معادن تعیین کنید